Kategorie Produkt體

Szukasz pomocy? Dzwo!

25 632 78 64
601 330 776
603 775 470

info@mirtrans-siedlce.pl

Koszty wysy砶i

  I. KOSZTY TRANSPORTU

 

1. Poni縮za tabela przedstawia koszty transportu zawieraj眂e koszty pakowania i wysy砶i towaru na terenie Polski. Ewentualne wysy砶i towaru za granic b阣 rozpatrywane indywidualnie. Je縠li w koszyku podana jest inna cena ni ta podana poni縠j, obowi眤uje oferta korzystniejsza dla kupuj眂ego.

 

 Waga    Standard (wp砤ta na konto)       Pobranie

 Do 30 kg (1 paczka)         20 z brutto        25 z brutto

 Do 60 kg (2 paczki)          40 z brutto        45 z brutto

 Do 90 kg (3 paczki)          50 z brutto        55 z brutto

 

 

2. W przypadku przesy砮k wielkogabarytowych warto舵 ich transportu mo縠 by wy縮za ni w powy縮zej tabeli. Informacja o tym b阣zie wy秝ietlana przy zamówieniu, udzielona telefonicznie lub za po秗ednictwem poczty elektronicznej. Towar wielkogabarytowy powy縠j 80 kg wysy砤ny jest palet w cenie 140 z. (pobranie 150z).

 

 3. MIRTRANS zastrzega sobie mo縧iwo舵 zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma mo縧iwo禼i spakowania przesy砶i w jedn paczk zarówno ze wzgl阣ów bezpiecze駍twa towaru jak i ogranicze firm kurierskich.

 

4. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest ka縟orazowo informowany.

 

 

  II. SPOSÓB ODBIORU

 

1. Firma kurierska DPD dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecno禼i odbiorcy DPD pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca mo縠 osobi禼ie odebra przesy砶 lub zamówi ponown dostaw przesy砶i do swojej siedziby. Termin odbioru przesy砶i przez odbiorc wynosi 3 dni robocze liczone od dnia nast阷nego po dniu pozostawienia awizo. Po up硑wie tego terminu i braku dyspozycji odbiorcy, DPD stawia przesy砶 do dyspozycji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ci眊u 5 dni kalendarzowych od dnia wys砤nia powiadomienia o przeszkodzie powinien udzieli informacji odno秐ie dalszego post阷owania z przesy砶. Po up硑wie tego terminu i braku instrukcji od nadawcy DPD ma prawo odes砤 przesy砶 do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko.

 

 Po tym terminie towar b阣zie zwrócony do magazynu MIRTRANS. Ponowne dostarczenie b阣zie mo縧iwe po pokryciu op砤t wynikaj眂ych z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

 

2. W chwili odbioru przesy砶i Klient ma obowi眤ek sprawdzi czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowi眤any jest równie do sprawdzenia czy przesy砶a nie posiada uszkodze powsta硑ch podczas transportu oraz jej kompletno禼i w obecno禼i osoby dostarczaj眂ej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilo禼iowej b眃 jako禼iowej jest spisanie w obecno禼i pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwil pokwitowania odbioru na Nabywc przechodzi prawo w砤sno禼i towaru oraz wszelkie ryzyka zwi眤ane z posiadaniem i u縴tkowaniem, a w szczególno禼i ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

3. W chwili odbioru przesy砶i Odbiorca powinien sprawdzi czy opakowanie nie zosta硂 uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesy砶i, nale縴 spisa w obecno禼i kuriera protokó odbioru (reklamacji), na którym musi si podpisa kurier i niezw硂cznie skontaktowa si z nasz firm. Protokó odbioru (reklamacji) spisany w obecno禼i pracownika firmy DPD jest podstaw do uznania ewentualnych reklamacji.

 

4. Przyj阠ie przez Pa駍twa przesy砶i bez zastrze縠 powoduje wyga秐iecie roszcze z tytu硊 ubytku lub uszkodzenia.

 

5. Zgodnie z obowi眤uj眂ym Prawem Przewozowym Klient, który zauwa縴 uszkodzenie przesy砶i po odje糳zie kuriera mo縠 zg硂si ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewo糿ik ma obowi眤ek przys砤 kuriera na miejsce dostawy w przeci眊u 7 dni od daty dor阠zenia przesy砶i w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powsta砮 podczas transportu, nie b阣 rozpatrywane bez poprawnie wype硁ionego protoko硊 szkody z kurierem dostarczaj眂ym przesy砶 oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.